Algemene voorwaarden


1. Algemene voorwaarden Flowrish

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Flowrish en een cliënt waarop Flowrish deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Flowrish

Flowrish zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Flowrish zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Annulering van de afspraak

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Flowrish  melden. Dit kan telefonisch, per mail, per sms of via WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Flowrish het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Dit 

3.2 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Flowrish de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.3 Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Flowrish de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Flowrish moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Behandelingen worden alleen op afspraak verzorgd.

3.4 Indien de cliënt niet op de afspraak kan verschijnen wegens ziekte, dient deze afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Flowrish melden. Dit kan telefonisch, per mail, per sms of via WhatsApp. In dit geval kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt die binnen twee weken dient plaats te vinden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Flowrish het honorarium voor de annulering aan de cliënt berekenen. 

3.5 Indien een Reiki behandeling of Chakra Healing wordt afgezegd – korter dan 48 uur van tevoren – in verband met COVID-19 klachten, wordt de afspraak omgezet in een afstandsbehandeling. De factuur wordt voorafgaand aan de behandeling verzonden. 

3.6 Aan afspraken die langer dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Indien de afspraak korter dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd, dient 50% van het afgesproken honorarium betaald te worden. 

4. Betaling

Flowrish vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via pin.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Flowrish vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Flowrish aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Denk hierbij aan medicijngebruik, behandelingen bij artsen, etc. Flowrish neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Flowrish behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Flowrish zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Flowrish is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor-, tijdens- en na de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Flowrish verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Flowrish is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Flowrish is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal

Flowrish heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Flowrish meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan de eigenaar van Flowrish, Cherish Rose. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Flowrish het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. De behandeling is eenzijdig. U bent de ontvanger. Medewerkster van Flowrish is de gever.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Flowrish en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Bekijk onze webshop voor mooie edelstenen en edelsteenproducten.

Laat je energie stromen door onze healings: Reiki, Chakra Healing en Holistische Massage.

Flowrish

De Binderij 9
1321 EE Almere
geopend op ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur (op afspraak)

info@flowrish.nl
06-52853591

KVK: 68540159
IBAN: NL04SNSB0947897763
BTW: NL002189004B28

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

en ontvang 10% korting op je eerstvolgende bestelling